Reklamácie a výmena tovaru

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.

Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:

  • ak chyba vznikla nesprávnym používaním, resp. ktoré je v rozpore s návodom na použitie
  • ak chyba vznikla mechanickým poškodením (zlomenie, rozbitie, poškriabanie, roztrhnutie, prasknutie, apod.)
  • ak chyba vznikla v dôsledku živelnej pohromy


V prípade, že budete zakúpený tovar posielať na reklamáciu poštou, prípadne inou doručovacou službou, zašlite zásielku doporučene na adresu:


eHD s.r.o.

Alexyho 369/20

949 11  Nitra


Do zásielky priložte vyplnený reklamačný formulár, ktorý ste obdržali spolu s tovarom alebo si ho môžete voľne stiahnuť na internetových stránkach somgroot.sk TU.

V žiadnom prípade však nezasielajte reklamovaný tovar na dobierku.

Ak neuvediete alebo odmietnete uviesť svoje kontaktné údaje (telefónny kontakt alebo e-mail), potom ste uzrozumený s tým, že sa o vybavenie reklamácie v zákonom stanovenej lehote, budete zaujímať sám a ak tak neurobíte, musíte znášať dôsledky, ktoré pre Vás z Vašej nečinnosti v tomto smere plynú.

Ďalšie Vaše práva ako spotrebiteľa, ktoré sa ku kúpe tovaru veci viažu, nie sú dotknuté.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na bankový účet uvedený v reklamačnom formulári.


Kontakt

Nižšie uvedené kontaktné údaje slúžia pre prípad komunikácie ohľadom vybavenia Vašej požiadavky alebo otázky na reklamačný proces.

E-mail: info@somgroot.sk

Tel. číslo: +421 902 248 124